پرتال جامع رشته هنر و گرافیک

نام محصول : پایان نامه هنر - بررسی کامل پست مدرن

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: هنر هفت
قیمت: 200,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته هنر پایان نامه هنر پایان نامه گرافیک پایان نامه های هنر و گرافیک پست مدرن

  نام محصول : پایان نامه هنر - بررسی کامل پست مدرن

  • فصل اول
  • تحولات، رویکردها، سبکها و جنبش های دوره ی مدرن
  • مقدمه
  • از هنرهای صنتی تا ظهور پست مدرنیسم
  • دوره‌های مشخص جوامع انسانی
  • روندهای اجتماعی گذار از جامعه‌ی پیش از مدرن به جامعه‌ی مدرن
  • سیر ایده‌ی مدرن از قرن 5 تا كنون
  • تعاریف پایه از مدرنیته، مدرنیزه كردن، مدرنیزاسیون، مدرنیست، مدرنیسم
  • انقلاب صنعتی (علل، تداوم، دوره‌ها)
  • تحولات مدرنیته
  • عوامل بوجود آمدن دموكراسی
  • ارزشها در پروتستانتیسم
  • رشد ابعاد سازماندهی(بروكراسی)
  • جدول مقایسه‌ی جامعه پیش از مدرن با جامعه‌ی مدرن
  • رویكردها، سبكها و جنبش‌های دوره‌ی مدرن
  • فهرست منابع و مأخذ فصل اول
  • فصل دوم
  • بررسی وضعیت پست مدرن
  • مقدمه
  • تعاریف پایه
  • Post (پست)
  • Modern (مدرن)
  • كاربردهای اولیه‌ی واژه‌ی پست مدرنیسم (تاریخ نگاری)
  • دهه‌ی 1870
  • سال 1914
  • سال 1917
  • سال 1934
  • سال 1947
  • سال 1957
  • سال 1959
  • سال 1964
  • سال 1968
  • از دهه‌ی 1970 تا امروز
  • سه كاربرد متفاوت پسا مدرنیسم، پسامدرنیته، پسامدرن
  • از جامعه پساصنعتی تا پسامدرنیته
  • مفهوم جامعه پساصنعتی
  • اقتصاد پست مدرنیته
  • طرف تقاضا
  • مصرف اختصاصی
  • بار اضافی تقاضا
  • مصرف و هویت جمعی
  • طرف عرضه
  • مساله دار شدن اخلاق كار
  • افول معنا
  • فرهنگ به مثابه‌ی یك بخش اقتصاد
  • كالاهای فرهنگی و كالاوارگی
  • انواع مختلف كالای فرهنگی: بازنمود / نماد / اطلاعات
  • اعیان فرهنگی به مثابه‌ی كالا
  • ساختار شغلی و تولیدی در پست مدرنیته
  • پست فوردیسم و نظارت: انباشت انعطاف‌پذیر، دستور و كنترل
  • تولید خودكار، ادغام خودكار و نظارت خودكار
  • سیاست پست مدرن
  • دولت جدید پست مدرن
  • ویژگی‌های تولید و مصرف جدید در پست مدرنیته
  • ویژگی‌های دولت جدید
  • فرهنگ پست مدرن
  • فرهنگ مصرفی
  • سبك زندگی در پست مدرنیته
  • سبك زندگی: مسأله انتخاب
  • تكثر و دگرگونی سبكهای زندگی
  • طرز رفتار با انتخاب
  • جهت‌گیری‌های ارزش پست مدرن
  • پست مدرنیته و مسائل جدید درون آن
  • سرمایه داری بی‌سازمان
  • جهانی شدن
  • رسانه‌های همگانی
  • نقش رسانه‌های همگانی
  • عصر اطلاعات از دیدگاه مك لوهان
  • فناوری‌های الكترونیكی و ارتباطات نزد بودریار
  • هنر، كار و تحلیل در عصر شبیه‌سازی الكترونیكی
  • از بازتولید مكانیكی تا شبیه‌سازی الكترونیكی
  • پست مدرنیسم: هنر پست مدرن
  • ویژگی روش‌های دادائیستی به شرح زیر است
  • چند رویكرد پسا مدرنیستی در این دوره عبارتند از
  • فرم‌های هنر پست مدرنیستی
  • فهرست منابع و مأخذ فصل دوم

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه هنر - بررسی کامل پست مدرن
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه هنر - بررسی کامل پست مدرن
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه هنر - بررسی کامل پست مدرن

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه